Kapitał ludzki a zasoby ludzkie w firmie

Kapitał ludzki a zasoby ludzkie w firmie

Zasobów kapitału w jakie możemy zainwestować prowadząc firmę, jest przynajmniej kilka. Najczęściej podnosi się kwestię kapitału rzeczowego, który przeważnie przekłada się na poniesione wydatki finansowe związane chociażby z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Coraz częściej w dyskusji publicznej podnosi się jednak kwestię powiązaną z kapitałem ludzkim.

Co więc oznacza ten brzmiący naukowo termin „kapitał ludzki” ?

Kapitał ludzki jest ścisłe powiązany z teorią ekonomiczną, ugruntowaną w drugiej połowie XX wieku. Zakłada ono, że najważniejszym i najcenniejszym elementem zasobów każdego przedsiębiorca jest sam człowiek.
Jego wkład w zwiększenie efektywności oraz wydajności firmy, jest niemal nieoceniony, a jego funkcjonowanie bez grona pracowników, byłoby po prostu niemożliwe. Każdy wydatek poniesiony zatem w zwiększenie lub podwyższenie kapitału ludzkiego należy rozpatrywać w kwestiach czysto ekonomicznych.

Warto przecież inwestować w to co przynosi firmie zysk, czyli niejako samo, po jakimś czasie się zwraca. Inwestycję te sprawiają, że zwiększa się jakość pracy i gromadzą się zdolności poszczególnych pracowników, a co najważniejsze same się warunkują.
Głównymi cechami kapitału ludzkiego jest konkurencyjność, a także wyłączność. Nie da się go bowiem podzielić, tak jak odbywa się to choćby w przypadku kapitału rzeczowego.

Właśnie dlatego koszt użycia alternatywnego odnosi się zawsze do kapitału ludzkiego w całości, a nie jego części. Samego pomiaru owego kapitału można zatem dokonać na przynajmniej dwa sposoby. Pierwsza metoda, tzw. kosztowa, odnosi się do poniesionych wydatków na inwestycję w pracownika.

Druga zaś, dochodowa, określa aktualną wartość strumienia dochodów, jakie dzięki niemu zyskujemy. Podliczanie to analizowane musi być więc na bieżąco. W sam skład kapitału ludzkiego mogą zatem wejść, posiadane umiejętności, zasób fachowej wiedzy, czy doświadczenie.

Wszystkie te czynniki są wykorzystywane w celu podniesienia efektywności firmy.
Wyższe kwalifikacje powinny zatem przekładać się na większe zarobki i lepsze stanowiska. W rzeczywistości bywa jednak różnie.

Related posts