Godziny pracy Pon - Sob 09:00-18:00
Email info@hrl.pl

Główne cele oraz obszary wsparcia Programu – Kapitał Ludzki

Program Operacyjny – Kapitał Ludzki.

Program ten przede wszystkim stanowi odpowiedź na odpowiednie wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska.

Do wyzwań tych należą:

– Stworzenie z Europy jednego z najbardziej atrakcyjnych miejsc do lokowania inwestycji i podejmowania pracy.

– Dbałość o ciąg rozwijanej wiedzy i innowacji, przy tym tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

– Odpowiedni i zrównoważony rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, który przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia konkurencyjności gospodarki.

Program ten po osiągnięciu efektywniejszego rozwoju zasobów ludzkich, ma koncentrować wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników oraz wszystkich przedsiębiorstw. Program ma się także zajmować zagadnieniami, które wiążą się z budową sprawnej i przede wszystkim skutecznej administracji publicznej oraz wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest:

– Czuwanie nad wzrostem zatrudnienia i spójności społecznej – do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja odpowiednich celów strategicznych do których należą: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

– Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

– Poprawa edukacji na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych.

– Program ma także odpowiadać za zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług o wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa oraz wzrost spójności terytorialnej.

Podsumowanie.

Program związany z kapitałem ludzkim składa się z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym oraz regionalnym. Środki te przeznaczone są na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych a jeżeli chodzi o środki komponentu regionalnego – zostają one przeznaczone na wsparcie osób i grup społecznych. Program ten finansowany jest w 85 procentach ze środków Unii Europejskiej oraz w 15 procentach ze środków krajowych.