Kurs Kadry Płace

Kurs kadry i płace od podstaw

Certyfikowane szkolenie kadrowo-płacowe dla przyszłych specjalistów. 

 

Celem kursu kadrowo-płacowego jest przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego prowadzenia kadr i płac w firmach. W trakcie szkolenia 70% czasu poświęcamy na praktyczną naukę i warsztaty kadrowo-płacowe.

Cena: 1350 zł

Lokalizacja: Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Poznań, Kraków

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w kursie
 • materiały edukacyjne
 • poczęstunek: napoje i przekąski
 • komputery wraz z oprogramowaniem
 • certyfikat i egzamin
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szkolenie jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r

 

Zapisy: info@hrl.pl

 

Program kursu kadrowo-płacowego

Certyfikat po szkoleniu:

Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

Specjalista kadr i płac

Część kadrowa: 

1. Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy.

 • Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,
 • Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP, kwestionariusz osobowy, PIT-2, oświadczenia
 • Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść forma
 • Rodzaje umów o pracę

2. Szczególne formy zawierania umów o pracę oraz umowy cywilno-prawne

 • Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą
 • Emerycie i renciści w firmie
 • Kontrakt menedżerski
 • Samozatrudnienie
 • Umowa zlecenie i umowa o dzieło

3. Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

 • Ochrona stosunku pracy
 • Prace wzbronione
 • Urlop macierzyński
 • Dodatkowy urlop macierzyński
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy

4.Urlopy pracowników:

 • Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
 • Wymiar urlopu
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
 • Zasady udzielania urlopu w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Rodzaje urlopów

5. Czas pracy:

 • Definicja czasu
 • Wymiar i norma czasu pracy
 • Pojęcie doby, tygodnia, okresy odpoczynku, okres rozliczeniowy
 • Systemy czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w niedziele i święta
 • Praca w nocy

6. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Kary i nagrody.

7. Rozwiązywanie umów o pracę, sposoby i dokumenty:

 • Za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy o pracę
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tj. w trybie dyscyplinarnym)
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Rozwiązanie umowy z upływem terminu, na który została zawarta
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Wygaśnięcie umowy
 • Świadectwo pracy

kurs kadry i płace

Część Płacowa

1. Wynagradzanie za pracę- definicja

 • Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń
 • Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian
 • Rodzaje wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna
 • Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za chorobę pracownika etc.)

2. Zasady wyliczania wynagrodzeń

 • Pojęcie wynagrodzenia brutto i wynagrodzenia netto
 • Płaca minimalna
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu
 • Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
 • Zasady ustalania podatku dochodowego
 • Progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna
 • Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne
 • Kwota wolna od potrąceń

3. Wynagrodzenie za czas choroby

 • Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu
 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Zasiłek chorobowy

4. Świadczenia pozapłacowe

 • Omówienie świadczeń pozapłacowych
 • Ryczałty i ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnych narzędzi, materiałów i sprzętu
 • Wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach
 • Podróże służbowe

– pojęcie podróży służbowej
– należności za czas podróży służbowej
– podróż służbowa osób nie będących pracownikami

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – definicje ogólne

 • Zasady tworzenia i gromadzenia środków na ZFSS
 • Regulamin i świadczenia wynikające z zapisów ustawy o ZFSS
 • Tworzenie komisji socjalnej i tryb jej postępowania
 • Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie mają obowiązku tworzenia funduszu

6. Rozrachunki z instytucjami zewnętrznymi po naliczeniu wynagrodzeń

 • Rozliczenia wobec ZUS, deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat
 • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP
 • Rozliczenia wobec Urzędu Skarbowego, deklaracje, terminy
 • Rozliczenia z PFRON – zasady ustalania należnej wpłaty

Program Średnio zaawansowany

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:

 • zasady numerowania i porządkowania akt osobowych
 • akta osobowe pracownika, a przepisy o ochronie danych osobowych
 • przechowywanie dokumentów pracowniczych (teczki osobowe, listy płac, ewidencje czasu pracy, wnioski urlopowe itp.)
 • badania wstępne dla tych samych stanowisk. Nowa zasada 30 dni.

Zajęcia w praktyce:
archiwizowanie kolejnych dokumentów
wystawianie skierowań na badania lekarskie

2. Sprawy pracownicze w trakcie zatrudnienia

 • zakres obowiązków dla pracownika
 • odpowiedni rodzaj umowy o pracę (wady i zalety poszczególnych rodzajów umów o pracę)
 • zasady formułowania poszczególnych elementy umów o pracę (miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe
 • postanowienia – dla pracowników niepełnoetatowych itp.)
 • zawarcie umowy o pracę – najważniejsze elementy umowy – przykłady konkretnych uregulowań i ich konsekwencje
 • umowa o pracę a umowa cywilnoprawna np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, samozatrudnienie, umowa na czas wykonania określonej
 • pracy, telepraca
 • zmiana warunków umowy o pracę
 • porozumienie zmieniające – sposoby praktycznego zastosowania
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenie zmieniające
 • umowa o zakazie konkurencji

Zajęcia w praktyce:

praktyczne opracowanie zakresu obowiązków
przykładowa umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło)
przykładowa umowa o zakazie konkurencji

3. Szczególne uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. Zmiany w urlopach rodzicielskich

 • Urlopy rodzicielskie dla osób adoptujących dzieci
 • Obowiązkowy a dobrowolny urlop macierzyński
 • Zmniejszenie wymiaru etatu zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 • Uprawnienia ojca dziecka w zakresie wykorzystania urlopu macierzyńskiego
 • Ochrona rodzica, który zamiast urlopu wychowawczego korzysta ze zmniejszenia wymiaru etatu
 • Zajęcia w praktyce:

Opracowanie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego
Opracowanie wniosku o obniżenie etatu

4.Urlopy pracowników:

 • Nabycie prawa do urlopu w pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia
 • Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące nabycie prawa do urlopu
 • Wymiar etatu, a wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Zasady udzielania urlopu proporcjonalnego
 • Podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • Zasady wykorzystywania urlopów bezpłatnych
 • Zajęcia w praktyce:
 • wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • praktyczny sposób rozliczenia urlopów

5. Czas pracy:

 • Praca zmianowa w firmie
 • Zasady planowania i łamania zmian w firmie
 • Zasady „przesuwania” pracownika na inną zmianę bez naruszenia jego doby pracowniczej
 • Planowanie odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej
 • Optymalny okres rozliczeniowy dla „szczególnej” grupy pracowników
 • Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
 • Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty
 • praca w godzinach nadliczbowych – sposób udzielania
 • Koszt nadgodzin – limit roczny
 • Średnio-tygodniowa norma czasu pracy
 • Zasady rekompensaty pracy w nadgodzinach czasem wolnym
 • Zajęcia w praktyce:

Praktyczne sposoby ewidencjonowania nadgodzin i rekompensaty czasem wolnym
Praca w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy), niedziele i święta i w porze nocnej
Zasady rekompensowania pracy w dni wolne od pracy
Zasady rekompensowania pracy w porze nocnej
Zasady pozostawania i rozliczania dyżuru
„Elastyczne ” systemy czasu pracy – omówienie
Indywidualny rozkład czasu pracy
System pracy weekendowej
Skrócony tydzień pracy
Zadaniowy system czasu pracy

Zajęcia w praktyce:

Konstruowanie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, dla różnych grup pracowników
Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie

6. Odpowiedzialność prawna pracowników w stosunkach pracy:

 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Odpowiedzialność za powierzone mienie
 • Zajęcia w praktyce:
 • Sporządzenie przykładowego pisma informującego o nałożeniu kary
 • Katalog kar

7. Omówienie zasad współpracy ze związkami zawodowymi:

 • Zasady tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych
 • Prawa i obowiązki wynikające ze współpracy ze związkami zawodowymi
 • Zajęcia w praktyce:
 • Sporządzenie pisma informującego

8. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron:

 • Niezbędne elementy prawidłowego uzasadnienia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • Formułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • Szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy
 • Sposoby obliczania terminu wypowiedzenia
 • Zasady prawidłowego doręczania pism wypowiadających umowę o pracę
 • Konstruowanie porozumienia rozwiązującego stosunek pracy
 • Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy
 • Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  Zajęcia w praktyce:

Sporządzenie przykładowego wypowiedzenia
Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę

9. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym):

 • Przyczyny rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia – bez winy pracownika
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym
  Zajęcia w praktyce:

Sporządzenie przykładowego wypowiedzenia
Katalog przyczyn rozwiązania umowy o pracę

10. Zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

 • Przyczyna rozstrzygająca o zwolnieniach z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • Zasady selekcji pracowników do zwolnień grupowych
 • Procedura zwolnień grupowych
 • Należne odprawy wynikające z przepisów
 • Zawarcie porozumienia lub regulaminu dot. zwolnień grupowych w firmie
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika
 • Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

11. Świadectwo pracy

 • Wystawianie świadectw z uwzględnieniem nowych przepisów
 • Zasady obowiązujące w zakresie wystawiania przez pracodawcę opinii o pracownik
 • Zasady wystawiania i korygowania świadectwa pracy
 • Zasady prostowanie i zmian świadectwa pracy
 • Zasady wydawania duplikatu świadectwa
 • Terminy wystawiania i skutecznego doręczania świadectw pracy

Zapisy: info@hrl.pl